Lịch khởi hành Tour Giá Đã mua Còn
Thứ 7, 20/04 [4ngày/3 đêm]
[THT] [download]
Đã bán: [0] Giữ chỗ: [0] Còn: [24]
10,690,000 0 24
Thứ 7, 20/04 [7ngày/7 đêm]
[TN] [download]
Đã bán: [0] Giữ chỗ: [0] Còn: [24]
Đi [CA408 SGN-CKG 01:20-05:50] / về [CA903 PEK-SGN 21:15-00:40+1]
21,690,000 0 24
Thứ 6, 26/04 [4ngày/3 đêm]
[THT] [download]
Đã bán: [0] Giữ chỗ: [0] Còn: [24]
Đi [SGN – DPS VJ849 07:55 – 12:55 ] / về [DPS – SGN VJ898 17:40 – 20:30]
14,990,000 0 24
Thứ 7, 27/04 [11ngày/8 đêm]
[1] [download]
Đã bán: [0] Giữ chỗ: [0] Còn: [24]
Đi [ TK 163 SGN-IST 2125 0415 //TK1821 IST- CDG 0700] / về [ TK1864 FCOIST 1945 2320 || TK 162 ISTSGN 0250 1705]
76,990,000 0 24
Thứ 7, 27/04 [5ngày/4 đêm]
[1] [download]
Đã bán: [0] Giữ chỗ: [0] Còn: [24]
Đi [SGN-KUL VJ825 09:30-12:35] / về [SIN-SGN VJ812 13:05- 14:05]
12,990,000 0 24
Thứ 7, 27/04 [4ngày/3 đêm]
[THT] [download]
Đã bán: [0] Giữ chỗ: [0] Còn: [24]
10,690,000 0 24
Thứ 7, 27/04 [7ngày/7 đêm]
[TN] [download]
Đã bán: [0] Giữ chỗ: [0] Còn: [24]
21,690,000 0 24
Chủ Nhật, 28/04 [4ngày/3 đêm]
[THT] [download]
Đã bán: [0] Giữ chỗ: [0] Còn: [24]
10,690,000 0 24
Thứ 7, 04/05 [5ngày/4 đêm]
[1] [download]
Đã bán: [0] Giữ chỗ: [0] Còn: [24]
Đi [VJ 801 SGN BKK 08:35 - 10:05] / về [VJ 802 BKK SGN 11:30 - 13:00]
6,990,000 0 24
Thứ 7, 04/05 [7ngày/7 đêm]
[TN] [download]
Đã bán: [0] Giữ chỗ: [0] Còn: [24]
21,690,000 0 24
Thứ 3, 07/05 [5ngày/4 đêm]
[1] [download]
Đã bán: [0] Giữ chỗ: [0] Còn: [24]
Đi [VJ 801 SGN BKK 08:35 - 10:05] / về [VJ 802 BKK SGN 11:30 - 13:00]
6,990,000 0 24
Thứ 3, 07/05 [6ngày/5 đêm]
[THT] [download]
Đã bán: [0] Giữ chỗ: [0] Còn: [24]
14,990,000 0 24
Thứ 4, 08/05 [5ngày/4 đêm]
[1] [download]
Đã bán: [0] Giữ chỗ: [0] Còn: [24]
Đi [SGN-KUL VJ825 09:30-12:35] / về [SIN-SGN VJ812 13:05- 14:05]
11,290,000 0 24
Thứ 5, 09/05 [6ngày/5 đêm]
[THT] [download]
Đã bán: [0] Giữ chỗ: [0] Còn: [24]
14,990,000 0 24
Thứ 6, 10/05 [3ngày/2 đêm]
[1] [download]
Đã bán: [0] Giữ chỗ: [0] Còn: [24]
Đi [VJ811 06JUN SGNSIN 09:00] / về [VJ812 08JUN SINSGN 13:05]
9,990,000 0 24
Thứ 7, 11/05 [7ngày/7 đêm]
[TN] [download]
Đã bán: [0] Giữ chỗ: [0] Còn: [24]
21,690,000 0 24
Thứ 3, 14/05 [6ngày/5 đêm]
[THT] [download]
Đã bán: [0] Giữ chỗ: [0] Còn: [24]
14,990,000 0 24
Thứ 4, 15/05 [5ngày/4 đêm]
[1] [download]
Đã bán: [0] Giữ chỗ: [0] Còn: [24]
Đi [SGN-KUL VJ825 09:30-12:35] / về [SIN-SGN VJ812 13:05- 14:05]
11,290,000 0 24
Thứ 4, 15/05 [5ngày/4 đêm]
[1] [download]
Đã bán: [0] Giữ chỗ: [0] Còn: [24]
Đi [VJ 822 SGN NRT 23:20 - 08:00] / về [VJ 823 NRT SGN 08:55 - 12:55]
24,888,000 0 24
Thứ 5, 16/05 [5ngày/4 đêm]
[1] [download]
Đã bán: [0] Giữ chỗ: [0] Còn: [24]
Đi [VJ 801 SGN BKK 08:35 - 10:05] / về [VJ 802 BKK SGN 11:30 - 13:00]
6,990,000 0 24
Thứ 5, 16/05 [4ngày/3 đêm]
[THT] [download]
Đã bán: [0] Giữ chỗ: [0] Còn: [24]
Đi [SGN – DPS VJ849 07:55 – 12:55 ] / về [DPS – SGN VJ898 17:40 – 20:30]
12,190,000 0 24
Thứ 5, 16/05 [6ngày/5 đêm]
[THT] [download]
Đã bán: [0] Giữ chỗ: [0] Còn: [24]
14,990,000 0 24
Thứ 6, 17/05 [3ngày/2 đêm]
[1] [download]
Đã bán: [0] Giữ chỗ: [0] Còn: [24]
Đi [VJ811 06JUN SGNSIN 09:00] / về [VJ812 08JUN SINSGN 13:05]
9,990,000 0 24
Thứ 6, 17/05 [6ngày/5 đêm]
[1] [download]
Đã bán: [0] Giữ chỗ: [0] Còn: [24]
Đi [SGN-KIX VJ828 01:20] / về [NRT-SGN VJ823 08:55]
28,888,000 0 24
Thứ 7, 18/05 [5ngày/4 đêm]
[1] [download]
Đã bán: [0] Giữ chỗ: [0] Còn: [24]
Đi [VJ 801 SGN BKK 08:35 - 10:05] / về [VJ 802 BKK SGN 11:30 - 13:00]
6,990,000 0 24
Thứ 7, 18/05 [4ngày/3 đêm]
[THT] [download]
Đã bán: [0] Giữ chỗ: [0] Còn: [24]
Đi [SGN – DPS VJ849 07:55 – 12:55 ] / về [DPS – SGN VJ898 17:40 – 20:30]
12,190,000 0 24
Thứ 7, 18/05 [7ngày/7 đêm]
[TN] [download]
Đã bán: [0] Giữ chỗ: [0] Còn: [24]
21,690,000 0 24
Thứ 3, 21/05 [6ngày/5 đêm]
[1] [download]
Đã bán: [0] Giữ chỗ: [0] Còn: [24]
Đi [VN300 SGNNRT 00:15 – 08:00] / về [VN321 KIXSGN 10:30 – 14:05]
34,888,000 0 24
Thứ 3, 21/05 [6ngày/5 đêm]
[THT] [download]
Đã bán: [0] Giữ chỗ: [0] Còn: [24]
14,990,000 0 24
Thứ 4, 22/05 [5ngày/4 đêm]
[THT] [download]
Đã bán: [0] Giữ chỗ: [0] Còn: [5]
18,990,000 0 5